در راستای سند چشم‌انداز سال 1404 کشور و جهت نیل به هدف دست یافتن به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی و تعامل سازنده با جهان، توسعه روابط علمی بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو دانشگاه علم و صنعت نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و تعامل مؤثر و هدفمند با جامعه علمی خارج از کشور را به عنوان یکی از شاخص‌های برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت تعریف کرده و دست‌یابی به این مهم را در افق چشم‌انداز سال 1404 خود دیده است.

در این راستا معاونت بین‌الملل دانشگاه با ایجاد آکادمی بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های موضوعی و مدرسه‌های تابستانی و زمستانی بین‌المللی در حوزه‌های مختلف علمی را با هدف بسترسازی برای توسعه تعاملات علمی بین‌المللی دانشگاه برگزار می‌نماید. در نشست‌های تخصصی سخنرانان مدعو و یا ارائه‌دهندگان در پانل به ارائه تجربیات موفق در سنوات گذشته و معرفی ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و کشور می پردازند تا با بهره‌گیری از راه­‌کارهای موجود، میزان فعالیت‌های علمی – بین‌المللی دانشگاه افزایش یابد. مباحث مطرح شده در این دوره‌ها گستره متنوعی از همکاری‌های بین‌المللی در سطوح مختلفی از قبیل همکاری‌ با انجمن‌های علمی بین‌المللی، نهادهای صنعتی بین‌المللی، سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و در کنار روش‌ها و مهارت‌های توسعه همکاری علمی بین دانشگاهی  را در بر خواهد گرفت.